Insert title here
首页 > 培训中心 > 正式培训 > 查看正式培训详情

Taylor & Francis Online功能介绍

发布单位:  Taylor & Francis公司

           共主办过1 次培训

承办方:  北京信息科技大学

培训时间:   2022-03-31 --- 2022-03-31

培训地址:  https://meeting.tencent.com/dm/Q93xTsClz1qx

培训类型:  数据库使用在线培训

培训状态:  会议完成

数据库:  Taylor & Francis期刊数据库


培训地图


已参加的成员馆(0)


感兴趣的成员馆(1)

昆明理工大学